getUpdates

This request has no parameter.

Response

97 lines

{
  "ok": true,
  "result": [
    {
      "update_id": 119804707,
      "message": {
        "message_id": 883,
        "from": {
          "id": 338350312,
          "is_bot": false,
          "first_name": "ابن موسى",
          "language_code": "en"
        },
        "chat": {
          "id": 338350312,
          "first_name": "ابن موسى",
          "type": "private"
        },
        "date": "1593761112 (2020 Jul 03 15:25:12 +0800)",
        "text": "Help"
      }
    },
    {
      "update_id": 119804708,
      "message": {
        "message_id": 884,
        "from": {
          "id": 338350312,
          "is_bot": false,
          "first_name": "ابن موسى",
          "language_code": "en"
        },
        "chat": {
          "id": 338350312,
          "first_name": "ابن موسى",
          "type": "private"
        },
        "date": "1593761125 (2020 Jul 03 15:25:25 +0800)",
        "text": "Settings"
      }
    },
    {
      "update_id": 119804709,
      "message": {
        "message_id": 885,
        "from": {
          "id": 338350312,
          "is_bot": false,
          "first_name": "ابن موسى",
          "language_code": "en"
        },
        "chat": {
          "id": 338350312,
          "first_name": "ابن موسى",
          "type": "private"
        },
        "date": "1593761306 (2020 Jul 03 15:28:26 +0800)",
        "forward_from_chat": {
          "id": -1001371173591,
          "title": "Hudha",
          "type": "channel"
        },
        "forward_from_message_id": 10,
        "forward_date": 1593702461,
        "video": {
          "duration": 517,
          "width": 1920,
          "height": 1080,
          "mime_type": "video/mp4",
          "thumb": {
            "file_id": "AAMCAQADGQEAAgN1Xv7eGibgIUeWqjofP13QtuU6Co4AAp0AA63A8Ud5HYztnu1oLibREDAABAEAB20AA4QTAAIaBA",
            "file_unique_id": "AQADJtEQMAAEhBMAAg",
            "file_size": 644,
            "width": 320,
            "height": 180
          },
          "file_id": "BAACAgEAAxkBAAIDdV7-3hom4CFHlqo6Hz9d0LblOgqOAAKdAAOtwPFHeR2M7Z7taC4aBA",
          "file_unique_id": "AgADnQADrcDxRw",
          "file_size": 248106239
        },
        "caption": "🔻🔹▫️🔹🔻\n\nހުދާ \nވީޑިއޯ ރިލީޒް\n\n🎥 | އަނިޔާވެރިކަމުގެ ބަދަލުގައި އަތް އުރާލައިގެން ނުތިބޭށެވެ.\n\n◾️\n\n1080p:\nhttps://mega.nz/file/KEZi2KLY#pYVPc3wd4rHm8aIUTl5L0fHNHiL3iuNjx4KI2JMZts4\n\n720p:\nhttps://mega.nz/file/3UA2SSCB#lxpdy1_XUX_Y5EHjpWuO9P27OeWehsJrpvZs7n_jkkA",
        "caption_entities": [
          {
            "offset": 108,
            "length": 73,
            "type": "url"
          },
          {
            "offset": 189,
            "length": 73,
            "type": "url"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}

Share

Submit by @UfuliBot

⬅️ Back to Recently Submissions